Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 501

joint van Raedsbeftellinge, als in het Redres van des Stads Finantien, fullen hebben te reguleeren.

I. Dat alle offenfien ende injurien, tusfchen Partien ontrefen, fullen zyn vergeven ende geaboleert, ende dat diesvolgens een yegelyck, van wat qualiteit ofte conditie defelve mach zyn, fal verblyven by fyn §ere, goede naem ende reputatie: ende wordt parthien, ende yder der felver in't befonder, op het hooghfte gerecom« mandeert Vreede en Eenicheyt met malkanderen te houden, ende 'c famenderhand het beste ende profyt van de Stad, ende desfelfs Privilegiën nae fyn vermogen te helpen maincineeren ende te vermeerderen.

II. Dat de regeeringbe ende Raeds beftellinge der ftede Franeker van nu voortaen fal beftaen , in een Vroedfchap van dertic h perfoonen die geduyrende haar leven lanck daer in fullen continueeren.

III. Dat onder defelve dertich perfoonen mede fullen worden gecomprehendeerd, de tegenwoordige Magiftraat ende Gefwooren Ge meente, fonder dat op de qualiteyc van derfel ver middelen, eenige recherche fal mogen worden gedaen, naedien verftanden is, dat de felve nae voorighe voet van den jaare 1615 ghenoech faem zyn gequalificeert.

IV. Dat fyn Hooghgebor. FurfteL Doorl ende welgemelte Heeren CommilTarien, vooi de eerftemael uyt de 3aperfoonen,by parthier elx voor de helfte op te ftellen, festhien fuller Lotten ofte verkiefen, die met de tegenwoor dige Magiftraat ende Gefwooren Gemeente ftillei

li 5 maec

FRATJEKER.

t l

l

Sluiten