Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frans

keu.

502 Tegenwoordige Staat

1 maecken, het getal van dertich perfoonen in* het Vroedfchap.

V. Dat alle de dertich perfoonen fullen moeten zyn Ledematen, ofte ten minllen Liefhebbers van de waere Gereformeerde Religie , foo de felve in defe Provincie van Vriesland openbaarlyk wordt geleert, ende in denjaere i6ï8, by't Synode van Dordrecht ïs gearrefteert.

VI. Dat defelve perfoonen fullen zyn Burgers binnen Franeker , Vrye perfoonen , in geen Stads dienften ofte arbeid zynde, ende alle van goede naem ènde faem,

VII. Dat van nu voortaen niemant in het Vroedfchap fal worden geëligeert, ais die in de ftadt Franeker ofte desfels Jurisdictie, als eygen befit, aen vafte goederende waerdevan duyfent Caroh Guldens.

VIII. Dat de Prsefideerende Burgemeefter, op den laeften December 1657 » en volgens jaarlix te 12 uyren op Noen, de 94 Vroedfchappen fal doen convoceeren op het Raedthuys, ende den felven verfien met foo veel filvere Boonen als daer perfoonen uyt het Vroedtfchap vergaderen , waer onder vyf fwarte Boonen fullen wefen, fo geconditioneert dat defelve in 't voelen uyt de andere niet konnen onderfcheyden noch gemerckt worden, welcke Boonen uyt een fack by de prsefente Vroedfchappen getrocken fullen worden, ende die de vyf fwarte Boonen fullen hebben bekomen , defelve fullen als Electeurs , nae praïdeeringe van de behoorlycke Eedt, fecretelyck in een Kamer worden opgefloten, fonder

met

Sluiten