Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELSTOFFEN. 'gj

gefolterd werd, niet van de hand wyzen tebeproer ven, of myne onderneeming flaagen wilde.

Aldus ondernam ik den loden Maart daar aan volgende, de operatie, tot Purmerende, ten huize van den Lutherfcben Predikant, en waardigen Heere, h. volk ersz, die den lyder uit zuivere menschlievendheid, en om reden dat 'er by zyn Eerwaarde gefchikte gelegenheid en plaats was, tot de uitvoering dezer heelkundige bewerking, had ingenomen; dan, vooraf verwittigde ik verfcheidene aanzienlyke Kunstgenooten, ook van die plaats, en van elders derwaards gevloeid, zo wel als andere aanfchouweren,myn ongunstig vermoeden,ten opzichte van de afhaaling des fteens, terftond na de gedaane infnyding , benevens het voorneemen, om, in gevalle myne poogingen ten dezen opzichte vruchtloos bevonden werden, af te wachten wat men in eenen volgenden tyd, door de behulpzaame natuur de hand geboden , zoude kunnen uitwerken; en indien ik het geval naar vermoeden bevond, alsdan geen geweld aan de blaas zoude doen, maar naar weinige en zachte poogingen, om den fteen te vatten, en af te haaien, vruchtloos beproefd te hebben, na verloop van eenige dagen , wanneer de verëttering volkomen, en alle fpanningen van de blaas zouden weggenomen zyn, en de zwelling der uitwendige wonde opgehouden bevonden werd, denzelven C % (ZQtt-

Sluiten