Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 VOORBERICHT,

de te prediken en voort eft ellen, met dat gewigtig oogmerk, om daar door in myne Gemeente mede te werken, dat de verleiding des ongeloofs minder aanflag make, en het Christendom meer befchouwd worde, ah een godsdienst, die beoefend moet worden, en beoefend zynde, zondige menfchen tot hunnen oorfpronkelyken aanleg, herftelt, en gelukkig maakt.— Een myner vrienden, die deeze Leerredenen had aangehoord , en dezelve naderhand ter leezing verzogt, fchreefmy het volgende: „ Ik las uwe Leerredenen met 3i gevoel; - Och.' ware ons Christendom zóó naar den „ geest van het Euangelie gevormd, welk eene ande„ re gedaante had V dan niet! — misfchien had 't zulk een aanzien; ware liet, dat de leerwyze aan het verftand eene richting had gegeven, om de „ waarheid, zoo als die in Christus jFefus is, uit ,, zulk een oogpunt te bezien; — misfchien was V den Christen dan eene meerdere hebbelykheid geworden, o,7? door het geloof in Christus waare deugd te bey, oefenen en alzoo zedelyk volmaakt te worden; — even zoo wel, als het Christendom zich verfterktein ;, het zoogenaamde, hebbelyk geloof, zonder zich te

53 be~

Sluiten