Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODSDIENST AATJGEp'rvEZEN. '? 'IJ "olgen, niet kan worden tegen gefproken.

B. Het tweede, dat ten betoog van de leer in mynen text vervat, behoort, is dit: de voorfchriften van Jefus zyn juist berekend, naar onzen aanleg en vatbaarheid, en uit dien hoofde ook is Jefus juk zacht, zyn last ligt. — Eischte Jefus Godsdienst de heiligheid der Engelen, geen menfch was, ten zy hy eerft in den ftand der Engelen geplaatst en hunne natuur deelachtig was, tot dezelve bekwaam; elke poging daar toe zoude, onder onoverkomelyke zwarigheden en afmattenden arbeid, blyken ydel te weezen: maar de plichten, in het Euangelie aanbevolen, zyn van dien aart, dat ze juist gefchikt zyn naar onzen aanleg en vatbaarheid; en 't is juist ook van die zyde, dat het Christendom zich, als den besten Godsdienst, voor ons aanpryst; —komt, laat ik hier over nog 't een en ander zeggen.

Wat doet Christus ? zyn hoofdeisch is; geloof en bekeering; of wilt gy liever; geloof en zedelyke deugd daaruit voortvloeiende. — als 't de hoofdzaak van zynen Godsdienst was, de zedelyke plichten der wet volmaakt te volbrengen, als een voorwaarde des levens; ja dan zouden wy, die magteloozc zondaren in ons zeiven zyn, zyn juk als hard; en ondragelyk moeten aanmerken; maar zyn bevel is: gelooft in my,-die zondaren zaligt; is dat niet juist berekend, naar onzen zondaars ftand en aanleg? — wy hebben dan de zaligheid niet te verdienen,

Sluiten