Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 VERHAND KLING

doen, hunne randen kronkelen hard in een, wor-> den ontlloken, en er fpreid zig trapsgewijs een roosagtig gezwel over de bijliggende deelen uit.

Dit tintelend of prikkelend gevoel, waar over de lijder eerst klaagde, eindigt op het laatst in , zo als de lijder het noemd, een foort van brandende pijn, welke dikwijls zo lterk is, dat dezelve geheel en al de rust verftoort; en het gebeurd zeer dikwijls, dat al wat wij aanwenden niet in ftaat is, om eene verfterving voor te koomen, welke den lijder meest altijd in 't graf fleept.

Ik wil niet zeggen dat deeze handelwijs altijd zo noodlottig eindigt; maar ik heb het dikmaals dus gezien, en fchoon de prikken of kleine kerven ook fomtijds op dezelfde wijze eindigen, doen zij dit egter zo algemeen en zo ligt nier.

Daar de lange kervingen zo geneigd zijn kwaad te doen, is er nog meer reden om te vreezen, dat de fontenel en de naald, welke beide veel meer prikkeling verwekken, ook nog veel nadeeliger zullen bevonden wTorden. Uit deezen hoofde zijn zij tegcnswoordig in de waterzugtige Waterbreuk vrij algemeen in onbruik geraakt.

Wanneer de kervingen moeten gedaan wrorden, doen wij dezelve met de fneede van een vlijm, {the fhoulder of a lancet); zij moeten de huid doorfnijden, maar moeten niet dieper gaan, en moeten niet meerder dan een duim lengte hebben: de kleine kervingen of prikken moeten dezelfde diepte hebben; en, even als de lange kervingen verrigt worden ter plaatfe, waar het gezwel het meest uitfteekt: Deeze prikken maakt men best met de punt van eene vlijm: Vijf of zes zijn gewoon-

Sluiten