Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï34 VERHANDELING

fcalpel weg neemen, wanneer dit met veiligheid gcfchicden kan; in fommige gevallen gaan deeze gezwellen vergezelt met venus-ziekte, en dan zal een wel gepast gebruik van kwikmiddelen het best beantwoorden.

Door fomrtrjge word ons verteld, dat wanneer alle andere middelen vrugteloos geweest zijn, men op het laatst nog de wegneeming of ontmanning noodzaakelijk bevonden heeft; dit échter kan ik nauwlijks in eenig geval noodzaakelijk vinden; ten minfte ik weete geen geval waar in dit van nut zou kunnen zijn.

Het woord Pneumatocelc gebruikt men om eene uitzetting van den balzak door lugt te kennen te geeven; dit is bij de meeste der oude Schrijvers befchreeven als een dikwijls voorkomend gebrek; maar er is meerder reden om te denken, dat een groot gedeelte dier gezwellen, welken zij befchrijven als lugt te bevatten, of door ophoopingen van water gevormd zijn geweest of door voortftuuwing van eenige ingewanden; dit foort van breuken, aan welke jonge kinderen onderheevig zijn, worden nog heden door minkundigen Windbreuken genaamd, gelijk alle die verzamelingen van water, welke men bij pas geboorene kinderen ontmoet; maar wij weeten te wel, dat geene deezer gezwellen door lugt veroorzaakt worden, en dat hunnen inhoud van eèn geheel verfchillenden aart is.

In wonden van de long dringt dc lugt fomtijds in het omliggende celleweeffel, en komt dan ook door deezen weg tot in den balzak, even gelijk dezelve zich fomtijds door het geheele lighaam verfpreid; et) in een heevige graad van rot-ziekten*

Sluiten