is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandeling over de oorzaaken der menigvuldige breuken in de eerstgeborenen kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 VERHANDELING over

fchijnt de koker eerder foetegroejen aan de flinker, dan'aan de rechter zijde; en dat daarom de kinderen meerder aan de rechter dan aan de flinker breuken onderhevig zijn;'t welk reeds van aetius , Tctrab. IV. ferm. 4. Cap* 101. opgemerkt is, en nog dagelijks bewaarheid wordt

Htpocrates fielt, dat de kinderen meest des winters brëóken krijgen, en laat er op volgen, dat die geenen ligtlijk aan dezelven onderhevig zijn, welken allerhande water drinken , uit groote rivieren, poelen enz. de Aers & locis Foes. torn. 1. fect. 3. p. 284, 286: het eerfte fchijnt geen den minften grond te hebben; uit het laatfte zoude men, mogeli.k, kunnen befluiten , dat daardoor eene algemeene zwakheid in het geitel, en eene onvolkomenheid in deeze deelen in het bijzonder overbleef, dat is, bij voldragene kinderen, een meatus.