is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. Admiraal DE RUITER. 445

te lande t'huis hoorende, vindende of ontmoetende, hun bekent te maaken, dat men van mcening was met 's Landts vloot den! zeiven koers teneemen, en voorts de Schot-' fche kuft naaft te zeilen, om zoo eindelyk over te fteeken naar Bergen in Noorweegen , en de voorzeide fcheepen af te haaien, en naar 't vaderlandt te geleiden: hun waarfchouwende dat de jongde tydingen medebraghten, dat d'Engelfche vloot zich noch den eerften van Auguftus ontrent Bergen had onthouden. Aan andre Galjootfchippers werdt belaft, dat ze, de gemelde Ooftindifche fcheepen te Bergen niet vindende, zonder tydtverzuim van daar zouden vertrekken, en tuflchen de Kimmen en Hitlandt op de zelve fcheepen kruifien, tot half September toe: en, hen gewaar wordende, de voorfchreeve bekentmaaking en waarfchouwing» doen: ook aan alle fcheepen deezer Landen, die ze in dat vaarwater zouden bejegenen. De Gevolmaghtigden, de L„ Admiraal de Ruiter, en d'andre Opperhoofden, verftonden, dat de vloot over het Doggers Zandt naar d'Engelfche en Schotfche kuft zou loopen: want men verwachtte dat d'Engelfche vloot, door eenig gebrek genoodtzaakt wordende naar Engelandt te keeren, of d'Ooftindifche fcheepen, daar ze meeft op toeleiden, bekoomen hebbende, ongetwyffelt, naar gewoonte, dicht langs de gemelde kuft zou houden, en by gevolg's Landts vloot ontmoeten. Dit befluit fteunde dan op voorzichtige inzichten, maar de toeleg gelukte niet: uit oorzaake dat de windt, weinig

1665. /loot ken* lis te ge« ren.

17 Au§.

Befluit op Jen koers der vloot.