Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. Admiraal DE RUITER. 5*1

by de vloot: het negende, onder Kapitein Adriaan van Veen, was ontrent Texel ten anker gekoomen, zonder dat men wilt of't naar binnen was geloopen. Ten zeiven daage zagh men 't groot Admiraalsfchip de Zeven Provinciën ontrent Goereê onder zeil, maar 't werdt voor den middagh zoo ftil, dat het den vloedt niet kon verzeilen, en by den quaaden hoek ten anker moft koomen: en des niet tegenftaande raakten op dien zeiven dagh de drie nieuwe groote oorlogfcheepen, by 't Kollegie ter Admiraliteit t'Amllerdamgebout,(tc weeten,Hollandia, Gouda, en Deventer) uit het Texel in zee: 't welk te meer te verwonderen was, vermits, het gety in Texel noch laater koomende, by 'taanhouden en vermeerderen der zelve ftilte te beduchten ftondt, dat de gemelde fcheepen daar noch minder zouden uit raaken: maar de Bevelhebbers over die fcheepen, noch indachtig, dat 's Landts vloot, of een gedeelte der zelve , in May leftleden, met een vallcndt water uit het Landtsdiep was uitgezeilt, hadden 't zelve mede ondernoomen; aangezien het onmoogelyk was met zoo weinig windts den vloedt doodt te zeilen: doch in 'tgat koomende, was 'tvoort doodt ftil geworden, zulks dat zy eigentlyk met de ebbe niet waaren uitgezeilt, maar uitgedreeven; jaa de fcheepen hadden met hunne floepen moeten boegzeeren, om de zelve in dwang te houden, en niet buiten het rechte diep tegens het drooge te dryven. Dit was, meent men, te vooren met zoo zwaare fcheepen nooitgefchiedt. Met die drie groote fcheepen raakten noch Kk 5- vier

1665,

ichi lctiee)en by de vloot. 4 Oclok.

Drie nieuwe zwaare 3orlog« fcheepen raaken op een aan» nsrkelyke ivyze, met t'ebbe en groote ftilte, uit het Texel in zee. 4 Ofiob.

Sluiten