is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwijs voor ouders, opvoeders en opzieners van kinderen, over de manier, hoe [...] zelfbevlekking [...] ontdekt, verhoed en geneezen kan worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 168 )

het den jongeling ernst, om zich van zijn onheil los te maaken, terwijl zonder dit zekerlijk alles vruchteloos gefprooken is: dan zal hij de kleine daaraan verknochte bezwaarlijkheid weinig achten; ja hij zal ook gaarne nog den raad volgen, dat hij zich alle avond, na dat hij zich in het bed heeft neêrgelegd, zeiven de handen laat binden. Daarenboven is het ook nog een voortreffelijke voorflag, welken Saltzman doet, om naamelijk in een daartoe gefchikt gezelfchap een wat verre reis te voet te ondemeemen. Men moet Saltzman zeiven leezen , waarbij men zich het grootfte genoegen belooven kan. Doch is het fomtijds nog lang zo erg niet, dat niet zelfs een vast voorneemen, voortvloeijende uit eene juiste kennis van het wezen der zaak, en gepaard en onderfteund door de bovengemelde middelen, voldoende zijn zou, om den mensch daarvan te wederhouden. Dit moet hij zelf onderzoeken, en zijne maatregelen daarnaar neemen. Ondertusfchen is het ook dikwijls reeds zo erg, als het bij mogelijkheid weezen kan; en in dit geval kan geen middel te hard zijn, om liet daartegen te werk te ftellen.

B IJ VOEGSEL.

Men moet vooral niet denken, dat ik eene volledige verhandeling over de Zelfbevlekking heb willen fchrijven. Het is flegts een bijdrag, een-fragment , gepaard met wenken en eigene opmerkingen , die ten deele veel ophelderen en verbeteren , ten deele het

kwaad