is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202 Het LEVEN van den

ï666.

^Reconvtr kfcentie.

En met treffelyke gefchenken van eere begiftigd.

Zyn af. beelding wordt in de raadtksamerster Admiraaliteitenten toon gehangen.

Moog. beveelen in perfoon te komen ontfangen. Waar op de Heeren Staaten den zevenden goedtvonden den gemelden L. Admiraal dooreen brief te laaten weeten, dat hunne Ed. Groot Moog. uit zynen brief met aangenaam heit de f herdelling van zyne gezondtheit hadden verdaan , met hoope dat de Staat noch lange tydt goede dienden van hem zou trekken. Ontrent deezen tydt betuighden verfcheide Kojlegien ter Admiraalitèit in hoe hooge waarde dat ze hem en zyne dienden hielden, hem vereerende met treffelyke gefchenken. Die van Amderdam fchonkenhemeen houwer, met een zwaar goudt geved,' in een feegryne fcheede: die van Rotterdam een zilver verguldt lampet: die van Zeelandt een treffelvk boek, den Atlas.

ol de befchryving en afbeelding der geheele werclt, by de Blaauwen gedrukt: die van \ Noorderquartier hadden bedooten hem met een kodelyk bedaage commandantdok te vereeren; maar zy bleven, by gebrek van geldt of goede ordre, in gebreeken. Ook verzochten de Heeren Raaden ter Admiraaliteit zyn afbeeldinge, die zy in hunne raadtkaamers, als een fpiegel der Zeehelden, ten toon hingen. Dit hadt eenige gemeenfehap met het gebruik der ouden, die den Helden, zich loffelyk ten diende des vaderlandts gequeeten hebbende , eerbeelden lieten oprechten, en hunne gedachtenis, door dat middel, zoo veel in hun was, vereeuwigden of onderffelyk maakten. Wyders werdt in de maanden van November en December weêr beraadtflaaght over de fcheepen die tot be-^

fcher-»