Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 BERICHT BETREF FE Ni>K

zouden nemen, om de algemene ongerustheid te verminderen en weg te nemen.

Daar het getal der zieken dagelijks toenam , en eene order tegen het toelaten van perfonen , die aan befmetlijke ziektens laboreerden, hun vart eenen toevlugt in het Arm - huis deed verftoken zijn (_*). was 'er voor eenen tijd eene plaats, om hun in te nemen, nodig, en drie van de Armbezorgers namen op den 16. Augustus, bezit van het perk, waar Mr. Rick ets onlangs zijn Paarderijders-kunft.cn gedaan had, zijnde dit de eenige plaats, die men zich voor dit oogmerk verfchaffen kon. Na die plaats zonden zij zeven befmette perfonen, die daar eenigen t'jd in de open lugt en zonder behoorlijke hulp lagen (f,>; een van deze kroop 'er uit op de publieke weg , alwaar hij op eenen grooten afftand van alle huizen, ftierf. Twee ftierven 'er in het perk^ waar van de een bij tijds weggenomen wierd , de ander lag , meer dan 48 uren in eenen ftaat van rotting, daar het ten uiterften moeilijk was, iemand tc krijgen, om hem weg te brengen. Bij deze gelegenheid zag men een blijk van moed in eene dienstmeid, tot welken op dien tijd weinig matts in ftaat waren. De voerman, die het eindelijk op zich nam het lichaam weg te nemen, niemand hebbende , om hem te helpen, en niet in ftaat zijnde , om alleen

het

(*) Omtrent dezen tijd was het getal van armen in het Arm-huis tusfchen de 300 en 400; en des befticrers , bevreest voor het uitbreken der ziekte onder hun, drongen op deze order, welke langen tijd te voren gemaakt was, aan. Zij gaven echter bedden, beddegoed , en al het geld uit hunne fchatkist , ter verligting der zieken buiten dat huis

(f") Men bood hogen loon voor lieden, die deze ongelukkigcn zouden willen oppasfen , maar konde 'er geen bekomen.

Sluiten