is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%. Admiraal DE RUITER. 053

Extraét uit het regifter der refolutien van ió/üf de Hoog. Moog. Heeren Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden.

Jov'u den 15 September 1672.

Is gehoort het rapport van de Heeren Mee- Refolutie rens, ende andere haare Hoog. Moog. Gedepu-^^**^ teerden tot de zaaken van de zee, hebbende, neiaa, aan" in gevolge ende tot voldoeninge van der zeiver gaande het refpeclive refolutien commifjoriaal van den 1 3 fchéiden.» deezes, gevifiteert ende ge examineert, eerft de'MV&l[en en miffive van den L. Admiraal de Ruiter, ge-l^f^^ fchreevcn in 't fchip de zeven Provinciën , tenv[00,ei anker leggende , Ooflzuidtooft den tooren van Goereê flyf vier mylen daar af, den elfden daar te vooren , houdende refponfive op haar Hoog. Moog. brieven van den 3, 5, 6, 8 en 10 van, de zelve maandt refpective, ende dien volgens, dat hy hem naa den inhouden van dien met behoorlyk refpecl zoude reguleren, ende zich zoo draa het moogelyk was met 's Landts vloote van daar naa Schoonevelt begeeven, ende de zelve aldaar pojleren, om de vyanden te obferveren, ende voorts advertentie, dat de victualie uit de refpeclive diftriclen van Hollandt voor de vloot voor als noch niet was toegekoomen, welke haar byna in een generaale neceffiieit hadt gebraght, dat de Kapiteinen haar addrejfeerden aan hem dm raadt ende affiflentie , die hy ongetrooft moeftè heenen laaten gaan , als geen victualie hebbende , ende haar geen dimiftfie dervende gee+ v'en; Waar by noch een zwaarïgheit quam, die niet geringer was, namentlyk, dat de fcheepen

uit