Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEELKUNDIGE

lende wyzen behandeld, door een'Heelmeeffer, die geene middelen onbeproefd gelaaten had, om verfcheidene vuile , fpekkige zweeren, aan beide de beenen, met verharde eeltige randen rondsom voorzien, inzonderheid een aan het rechter been, ter plaatze en in den omtrek van de Malleolm internus osfts tibi<$, ter grootte van eenen handpalm, te geneezen.

Ik oordeelde den ss^January, 1785, na haar insgelyks tot aan dien tyd, op de gewoone en bekende wyze, zonder eenige verbetering, behandeld te hebben, de Sp. fal. amm. c. c. v.p. ter beproevinge tot de geneezing over waardig, en wy begonnen dezelve te gebruiken, op de wyze waarop m. mar tinkt, dit middel tegen den kanker aangepreezen heeft, naamlyk, de plukfelwieken en compresfen daarin nat te maaken.

Tot aan den o^n April was ik genoodzaakt, met het gebruik deezes middels, (langzaamerhand verüerkt, tot één deel Sptriius tegen twee deejen waters,; aantehouden, eer de zweeren volkomen gezuiverd, en met de oppervlakte van het vel, in den omtrek, gelyk begroeid waren, en ik gefchikte gelegenheid had, om de velmaaking met hetvelmaakend middel schligting te beproeven; oiftchoon verfcheidene kkj^ zweeren, hiermede, in grootie reeds vèel verminderd waren, en het

groot-

Sluiten