is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleef en deszelfs oudheden, diergaarden, bronnen en landsdouwen [...] ten geleide van ieder' derwaards reizenden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 Lieflyke Vermaekelykheden

Vranknk, Deenemarken, en Zweeden, in Hongaryen en Zivitzerlana?

Zo mild is de Voorzienigheid Gods, voer de Heer Engelbrecht voort, dat zy de Bronnen van de mynerael-water en voor de Menfchen alleen en voornamelyk gefchapen heeft, want geen Beeft geniet dezelve; waeruit wy deeze weldaed des te meer erkennen, en hooger achten moeten. Wie wilde nu zo ondankbaer zyn, en Hem daervoor niet danken? Wie zo goddeloos zyn, en dezelve verachten , verwerpen, by andre verdacht en gehaet maeken ? 't Welk niets anders is, als den Schepper in zyne Schepfelen en weidaden lafteren. Ons Nederland is, wegens gebrek der Bergen en Mynen, en deszelfs laege Situatie daermeede niet voorzien. Eoocn wy vinden in de Nabuurfchap het Bad te Jaken , en de Bronnen te Spaa; Alhoewel de wegen daer heen zeer ongemakkelyk zyn. Maer de Kleef* ze Bron is het aldernaejie; de wegen hier heen zvn zeer gemakkelyk, zo we .te Water ais te Land; Het vergenoegen alhier is menigvuldig, en meer dan elders aen te treffen ; ook vinden wy daerby teffens een krachtig middel tegens onze algemeens Landziekten, het Graveel, en andre daeruit ontftaende Krankheden: zo dat wy dat geene, 't welk in dit ftuk onze Provinciën ontbreekt, alhier naby ons Vaderland , op een zo aengenaeme wyze hebben konnen.

- Het Avond-Eeten wierd opgedraegen, wy gingen aen de Tafel zitten, aten eene goede Bronzop , en eene Fricajjee met geftoofde Pruimen, en beflooten de Maeltyd met een Booterham. Vrouw Walrave vraegde ; of 'er geen Salaat en Kaes opgedragen wierd?de Fleer Engelbrecht antwoordde,Madame, diergelyke Spyzen zyn geen Bron-Koft, en deswegen van onze Tafel verbannen. Insgelyks ook allerlei verfch Fruit als Kerffen , Melcatons,

Per-