Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 Het LEVEJM van den

1674.

die men in ?t failleren der Enae:fche Koningsfciieepen zou onderhouden.26 May.

fchooten, en de vlagge zoo lang geflreeken by den /lok laaien hangen , tot dat men buiten fchoots zou zyn gekoomen van den geenen dien men groette of failleerde, zonder dat eenige byzondre Kapiteinen of Kommandeurs zouden hebben te fchieten. maar alleen hunne topzcils mede te laaten vallen, ten waare dat verre van het gros der vloote waaren verfcheiden, ofop de brandt- of buitenwacht gezonden, en aldaar diergelyke ontmoeting hadden, in welken gevalle zy alle hunne topzeilen zouden laaten vallen, en de Kommandeur vyf, en ieder Kapitein drie fchooten tot begroeting doen. Dan in gevalle dat door eenigen Engeïfchen Konings Officier wier de geëifcht, dat^sLandts Hooftofficieren hunne vlaggen van gebiedt zoo lange geflreeken zouden moeten laten blyven als zy hem in V gezicht waaren, of daar mede eenen koers zeilden, en daar van ten tweeden maale tot flryken wier den gefommeert, gelyk daar van voorbeelden konden worden bygebraght, dat men zulks voor dien tydt, en bevooren dat hy een fchoot fchoot, vaardig zoude doen; maar terftondt daar op bequaame perfoonen aan zyn boordt zenden, en in beleefde termen verzoeken te weeten de naamen van hem en zyn fchip, en emfligh doen afvragen, of zulk een manier van handelen ontrent de gezeide falutatie de begeerte van zyn' Majefleit van Grootbritanje was, en hy daar toe uitdrukkelyk gelaft, verhalende zyn antwoordt eti wedervaaren op dat punt omftandelyk aan de vlagge , die daar van dan kenniffè zoude geeven aan zyn Hoogheit , en daar op verzoeken der zeiver hooghwyze difpofttie, en naader ordre. Dit

Sluiten