is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hy gaat weêr t'zeil Van Kadix

7 OSlob.

Komt voor AUicante. I Nov.

56 Het LEVEN van den

binnen zes daagen hadt vervaardight, wel zes weeken zou hebben befteedt. Den zevenden ging de Heer de Ruiter met's Landts vloot weer onder zeil. Doch eenige moesten, dewyl de vloedt hen tegen quam, weer in de Baay ten anker koomen, die dcsavondts insgelyks zonder eenige rampen in zee raakten. Zy fielden hunnen koers door'tnaauw van Gibraltar, Straatwaarts in , en gaaven in 't voorbyzeilen van Tanger het pavillon van den Koning van Grootbritanje de behoorlyke eere, de L. Admiraal Generaal de Ruiter met dertien, en de Viceadmiraal de Haan met negen fchooten , voorts met het flryken der vlaggen , en 't inneemen der bramzeilen. Het Koningklyk kafleel vereerde 's Landts vlagge met gelyk getal van fchooten. De Heer de Ruiter liet te Kadix ordre , medebrengende, dat de Kapitein de Sitter, die met vyf fcheepen het Admiraalsfchip van de Kroon van Spanje uit Biscayen naar Kadix zou geleiden, aldaar aankoomende, hem op 't fpoedighile naar Vineros zoude volgen, zonder eenige redenen ter werclt, of andre ordre dan de zyne aan te zien. Hy deed zedert alle bedenkelyke vlyt om zyn reize voorfpoedigh te maaken ; maar door veel tegenwindt en flilte opgehouden, quam hy eerft den eerften van November voor de baay van AUicante, daar ook ten zeiven daage Kapitein de Sitter , met de vyf oorlogfcheepen die 't Spaanfch Admiraalsfchip uit Biscayen tot Kadix hadden gebraght, aanquam: verklaarende dat het gemelde fchip in geen twee maanden tydt gereedt kon zyn om

ccni-