Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. Admiraal DE RUITER. 151

moedighek werdt gevochten. Ook betuighde de Heer de Ruiter in een brief aan de Heeren Staaten,'s daaghs naa den flagh gefchreeven, dat al de Hooftoftkieren en Kapiteinen van hunne Hoog. Moog. vloote dapper, en zonder eenighzins tebezwyken, hadden gevochten, gelyk de vyanden van hunne kant insgelyks hadden gedaan. Hy zeideoffchreef ook in zekere aanteekenirig van dien zeeflagh, Ik moet met waarheit zeggen, dat deeze Franfche Konings fcheepen zich zeer manlyk hebben gedraagen. Aan de zyde der Hollanders was de Schoutbynacht Niklaas Verfchoor in den ; flagh gefchooten , en , in 't betrachten van \ zyn plicht, op het bedde van eere overleden, en niemant van d'andre Hooftofficieren ofKa-i piteinen gewondt of verzeert. Van 't getal der dooden en gequetften onder de Hollandtfche matroozen heb ik, by gebrek van aanteekening, geen ander befcheidt konnen bekoomen, dan dat het niet groot was. Op de Ruiters fchip waaren zeven dooden en dertigh gequetften , doch daar onder zes met zwaare wonden. Maar 't is zeeker dat de Hollandtfche vloot, inzonderheit de Fluiters fchip, groote fchaade aan allerhande rondthout, ftaande en loopende wandt, en zeilagie hadt geleeden. Ook hadt het fchip Esfen, 't welk door den Kapitein Gillis Schey \ werdt gevoert, een of meer fchooten onder £ water bekoomen, waar door het veel waters c hadt ingekreegen, en al zyn kruidt nat geworden was. Hier over quam de Kapitein 's nachts aan de Ruiters boordt, zyn noodt 'verwonende, met verzoek, dat meneenTimK 4 mer-

1676.

Schaade an de zyle der nolanders.3ïSchoutynachti/erlchoor loodrge'cl ooien.

Het fch'p ^iïen lek efchoo;n.

Sluiten