is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche magnesia alba, beschouwd en bewerkt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C4.0

tyd der beëeftening is ook een geheel andere 3 dan, de tyd der befchouwing ; in deezen is men nog jongj en heeft minder zorgen, meer levendigheid van geest om te leeren , en minder gelegenheid om iets te bederven ; maar in geenen bevinden wy ons reeds in eene gedeltenis , waarin wy niet meer zo bekwaam zyn, om ons eerst met bet leeren van grondbeginfelen , met de langzaame bemerking van fyne onderfcheidingen, van dubbelzinnige uitdrukkingen en eene ontzaglyke menigte van vreemde woorden bezig te houden. Naardien wy ons reeds inbeelden Chimisten te zyn, en ons in eenen ilaat bevinden, waarin het leeren meer fchahde dan eere fchyr.f te wezen, zo behandelen wy of dc gewigtigde dingen zeer onverfchillig , of wy veriaaten ons op het ecuwir ge probeeren , en probeeren zo lang voort, totdat de geneesmeester zyn laatfte pioefduk aan ons zelve maakt.

Het kan ook wezen, dat een zekere onvcrfchiU ligheid jegens den .ommevang van zulk eene wee. tenfehap ons de gedachten inboezemt , om ons met het leeren van 't kort begrip te vergenoegen , het welk wy in onze leerjaaren als den gronddeen van onze toekomende kennisfe bcfchouwden , en , verleid door het voorbeeld van zo veele at deren , die niets dan een dispenfatorium verdaan , ons getroost 'er op veriaaten na 't lecren van 't zelve dat geene reeds wer-

ke-