Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

v

vestingwerken tegen de Spanjaards. De voorgenomene landing der Spaanfche Vloot wordt belet. Doet Serigippa, Angola en St. Paulo beraagtigen. Verrigtingen der Staatfche Vloot in de -Westindiën. Graaf Maurits legt zyne Landvoogdyfchap neder, keert te r-ig na Holland, en wordt vervolgens Opperbevelhebber over de Ruitery van den Staat en Stadvoogd van Wezel.

Johan Nicuhof's lleize na en door Brazil; in de Jaaren

1640 tot 1650 Bladz. 86

Vertrekt als Koopman in dienst der Westiudifche Maatfchappye. Gevegt met twee Turkfche Roovers, waarin Niêuhoff, naa het fneuvelen zyns Kapiteins, het opperbevel voert ; hy doet de Roovers wyken , en koomt in Brazil. Eenige byzonderheden wegens Brazil. Verovering van Serinhaim. Wordt vervolgens gezonden tot eenen aanflag op Rio St. Francisco. De Nederlanders in 't Recif in de uiterfle engte. Uitval op den vyand , en' hevig gevegt. Nieuholf keert weder na het Vaderland.

Merkwaardige Reizen van Jan Erasmus Reining; in de jaaren 1Ó50 tot 1689. . . Bladz- I04

Neemt , reeds in den ouderdom van tien jaaren, dienst op eenen Kaaper te Vlisfingen. Doet eenige' togten ter Koopvaardy, en vervolgens wederom ter Kaap. Helpt een Turksch Schip, en voorts een fchip met Suiker en Tabak veroveren. Wordt te Kinfale in Ierland opgebragt, en uitgewisfeld. Blyk zyner onverzaagdheid , by het neemen van een Engelsch Schip. Doet eenen togt na Suriname ; krygt woorden met zynen Schipper, en begeeft zich na St. Domingo , alwaar hy dagelyks nevens de Negerflaaven moet arbeiden. Neemt dienst by een Amfterdammer, op Jamaica woonagtig, ter Kaap. Ontmoeten een ryk Spaansch Schip, op 't welk Reining 't eerst over fpringt ; zyne dapperheid aldaar. Op raad zyner be* 3 ken-

Sluiten