Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i42 NEDETILANDSCHE

doch tevens van hem tot antwoord bekoomen, dat hy zynen pligt betragtte; dat hy gaarne grooter rantfoen zou willen geeven , ware 'c niet dat men dagelyks den vyand te vcrvvagren , en tachtig Eeters in het lort hadde, 't welk, indien de Voorraad niet een weinig wierdt gerekt, bezwaarlyk zou kunnen verdeedhd worden. °

En, in de daad, de gantfche voorraad bcfiondt uit vier Vaten Spek en drie Vaten Vleesch: naanwlyks genoeg , indien men ieder Man zyneu zat liet eeten, om 'er veertien dagen van te kunnen beilaan. Het volk was niet onkundig dat 'er niet meer in de Magazynen voorhanden was, en men , met toevoer uit ■ het Vaderland, zich vrugtloos vleide.

Niet tegenftaande dit alles hadt gemelde roozekrans de Soldaaten dermaate opgezet, dat ze ronduit hunne begeerte en wil verklaarden , dat 'er een ander Gouverneur moest benoemd worden. De Raaden , en uit kragt zyner bedieninge ook onze van berkel, vergaderden hierop in het Fort, niet weinig verlegen omtrent de wyze om het volk tot ftilftand te brengen, Vrugtloos kwam men eindelyk tot het befluit, dat de Oudfte Raad , met zagte en zoete redenen, hetzelve zou zoeken tot bedaarcn te brengen. De woede klom zo hoog, dat eenigen der Muitelingen ter Raadkamer indrongen, hunne handen aan den Gouverneur floegen, en hem na beneden in de Gevangenisfe fleepten. Uit medelyden met zvrt ongeval, en overtuigd dat hy tegen reden dus wierdt behandeld , verzogten de Raaden dat hy na eene ilamaadje of na Ifequebo mogt gevoerd worden. Doch de misnoegden lieten zich niet ompraaten. De Gou-

ver-

Sluiten