Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sxvin VOORBERIGT.

overfchryven zyn ingcüopen, en meer aan mij dan aan den Aucleur zyn toe te fchryven, de drukfouten hebbe ik zo veel de afweezigheid van de drukpersfe my toeliet zoeken te verbeteren*

Ik buige myne knien eerbiedig en ootmoedig voor God, de Bron van alle Heil, Zegen en genade, en bidde, dat 't zyne Godlyke Goedheid behagen mag, dit werk met zyne genade zegen te bekronen tot nut en Heil van veele, tot uitbreidinge van Jefus Koningryk en beftrydinge en overwinninge door de geestelyke wapenrustinge van de zonden, wereld, en Satan, op dat God daardoor verheerlykt worde, en de gedagtenisfe van deze Zalige Aucleur door dit werk, daar hy nu rust van zynen ar* beid, in zegeninge mag blyven, ja veele toebereid worden, om met dien Zalige Leeraar God eeuwig te dienen, te loven , te danken, en te verheerlyken. Zo doe de Heere en zo daar toe om zynes Naams wille.

Amen ja Amen

ifflÊSSr, CHRISTIAAN MOLTZER,

den 2? Sept. 17S4.

Sluiten