Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Zondvloed. aj

Uratervloed, door welken alle menfchen op aarde verdelgd wierden, nimmer op de waereld wederom zoude laaten komen. Juist op dat oogenfalik vertoonde zich een fchoone regenboog in de wolken. Toen fprak God tot Noach: „ zoo zeker, als deeze regenboog „ aan den hemel ftaat, zal ik myn woord ,, houden ". Door Noach en zyne kinderen wierd de aarde langzamerhand wederom bevolkt, op dewelke, buiten Noach en zyn huisgezin, niemand was overgebleven. Toen zulks gebeurde had de waereld gellaan omtrend duizend, zeshonderd en zeven en vyftig jaaren. Gy ziet hieruit, dat God ongaarn ftraft, en dat hy de menfchen eerst langen tyd vooraf laat waarfchuwen. Maar indien zy zich niet willen laaten waarfchuwen, dan zyn deszelfs ftraffen des te verfchriklyker. Daar en tegen weet hy ook de vroomen wonderbaar!yk te befchermen, en wanneer zy ook fomtyds lyden moeten, zal het hun toch zeker in het eeuwige leven wél gaan.

AANMERKINGEN.

Door den zondvloed werden Noach en zyn huisgezin op nieuw overtuigd van de volgen-

Sluiten