is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontroofde eer verdedigt of Onpartydig en waarachtig verhaal, nopens het voorgevallene te Nymegen tusschen vyf van den Lutherschen kerkenraad en derzelver gemeente over het onwettig beroep van den predikant R**.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 88 )

vier of vyf menfchen wille, namelykJVeyh en zyne Conforten, nagelaten te Maintineren ? Daar zy zelve , volgens hun eigen zeggen , uit hetKerkboek ontwaar geworden Zyn, dat de Kerkenraad in haar zaak onordentelyk was.

Voor 't overige heeft Amfterdam over de Nymeegfche Kerken-faken niets te zeggen, alleenlyk dat: Zoo als hier voren reeds is gezegt, zy voor de Eer van de Nominatie, te formeren, jaarlyks in gevolge Conditie, aan deze Kerk twee hondert guldens betalen.

Het geene dan in dit geval ook plaats gehad heeft, en een ieder Zoude daar mede ook wel te vreden geweeft zyn. Wanneer nu het twintigfte deel van die befchuldigingen, die Dom. GRIMMER te lafte worden gelegt, waar geweeft was. Zoo hebben die van den Amflerdamfche Kerkenraad zeker kwalyk gedaan, dat zy zich niet nauw'■■■-> keuri-