is toegevoegd aan uw favorieten.

De groote catechismus van doct. Martinus Lutherus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De groote Catecbism. het VU. Gebod. 119

Geld, Loon en Leeftocht daar voor neemt.

Wie nu zulks moedwiüig veracht, mag wel misfchien den Beul ontloopen, maar Gods toorn en ftraffe zal hy niet ontloopen. En of hy al zyn moedwil lang bedryft, zal hy doch een' Landlooper en Bedelaar iterven, daarenboven alle plaagen en ongeluk hebben. Tegenwoordig gaat gy heen, daar gy behoorde uwes Heeren en Vrouwen goed te bewaaren, waar voor gy uw' krop en buik vol propt, ontfangt uw' loon a s een dief, laat u daar by noch koesteren als een Jonker; zoodanige zyn zich der veele, die Heeren en Vrouwen noch daar bytrotsfeeren, en doen't heel ongaern, hen eenige fchaade af te weeren Maar zie toe', wat gy daar- meê wint; dat, als gy, getrouwd zynde, zelf Huis houd, (waar toen God ten ongeluk zyne hulpe niet ontzeggen zal) zal deze misgunst op u wederkeeren, dat, waar gy Een' penning afgekort en fchade gedaan hebt, zult gy Dertigvoudig moeten betaalen.

Zoo zal het ook den Ambachtslieden en Daghuurders gaan, van welke men tegen, woordig onverdraagchelyken moedwil hooren en verdraagen moet, even als waaren ze Tonkers in een vreemd goed, en een ie-

J H 4 der