is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize naar de Kaap de Goede Hoop, de landen van den Zuidpool, en rondom de waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of de lange kloof naar sizikamma. 37<)

dier- en reisbefchrijvingen nog deeze en geene bijzonderheden, hiertoe becreklijk, verhaalen, welke, offchoon zij veelligt fommigen leezeren bekend zullen zijn echter de geaartheid en het veritand der olifancen in een helder licht ftellen. —• De beroemde pknnant verhaalt in zijne history of quadrupeds " eene gebeurtenis, welke hij uit jobi ludolfi commentarius in historiam JE:hippieam ontleend heeft, en ik hier mededeelen zal. „ ln Oostindie bedient men zich „ van olifanten, om de fchepen van het land in „ het water te brengen. Als nu eens een van „ hun te zwak was, om een groot vaartuig alleen „ in het water te fchuiven, zeide de bezitter van

„ dien

„ gelijke zaaken , in welken men ondervindingen van „ nooden heeft, op enkele redenkavêlingen niet aankan „ gaan, heeft ook de heer de buffon naderhand zelf „ moeten bekennen, dat zijne redeneering uit de over„ eenkomst, en uit de onwaarfchijnlijkheid, dat dit dier „ zich van tweederleie werkingen bedienen zou, daar eene genoeg ware , hem de waarheid niet heeft kunnen ont*, dekken. Want in het -XVI Deel, in eene bijzond >ra afdeeling , waarin hij eenige bijvoegfels tot de natuur» lijke historie, onder anderen, van den olifant geeft, *, verhaak hij bladz, 45 , van den heer gentil, dia )' vijf en twintig jaar in Oostindie gewoond had, sene tekening ontvangen,te heisben van een' jongen olifant, die zijne " moeder zuigt, niet met den fnuit , gelijk de heer de „ buffon voorheen meende, maar met dsn mond, ge„ lijk andere dieren, getuigende de heer gentil tef'„ fens , dat hij 'er dikwijls ooggetuige van geweest, en „ de tekening onder zijn oog gemaakt was. Dezelve is „ ook aldaar plaat XI. 'er bijgevoegd. Zoo dat men dee„ ze zaak voor beflisd houden raag. Ook kan hieruit ver„ beterd worden, 't geen de heer sparman hierboven „ bladz. '69. desaangaande zegt. " C] « Bladz. 155. . . '■ .