Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C V )

jien verzekeren, en ging naar Bretagne opreis. Zijn Vader had zich , volgends het gebruik dier tijden, in een klooster begeven; — zijne Moeder had ten oogmerk, deszelfs voorbeeld te volgen, en het fchijnt, dat het regelen van eenige familie-zaaken de reden geweest zij. om welke Abeillard van de Schooien wrl teruggeroepen. Hoe 't /ij; ziin verblijf in zijn vaderland was van korten duur: hij keerde fpoe.Hg te rus?; doch vernam, tot zijne groote verwondering, dat Champeaux, geduurende z'ine afwezigheid, met den bisfchoplijken mijter van Chalon was verfierd geworden.

Abeillard, ttU weder naar de Schooien teruggekeerd, zag hier niers, waarnaar hij konde (Ireeven. Hij had geenen mededinger ; doch gevoelde . ook dat inwendig genoegen niet, welk het gelukkig gevolg van moedige naarjaaginijen verfchaft. Bovendien had zijn tegenltreever , fchoon hij hem ontweeken was, en zijne zwakheid erkend had , juist het eerll het toppunt zijner wenfchen bereikt, en was tot eenen trap van eere verheven geworden, waartoe hij een gelijk, zo niet een meerder, recht meende te hebben. — Wij B ders

Sluiten