is toegevoegd aan uw favorieten.

Oorlogs-monument bij dit ontzettend jaar, 1794. en hooge belangen van staat en regeering, thans en voortaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de MIDDENLANDSCHE ZEE. 1793. ic?

„ te behouden.'*— Voorts antwoordde Hy in't breede op het PoJn<5t van Satisfactie, en onder anderen dit: „ dat het doen vertrekken van den Franfchen Minister in „ dit critiek geval niet anders zou geweest zyn , dan eene „ eigeiüyke Oorlogsverklaring aan de Franfche Republiek,"

Na deeze nadere Verklaaring des Engelfchen Mi.

nisters verliet het Engelfch Esquader de Haven van GENUA, en eenige dagen er na deedt het Spaansch Esquader insgelyks. — Dus de eene Party; — en wat de andere deedt ? —

Den 22 December nam de NATIONAALE CONVENTIE het Decreet, waarby Zy verklaarde (doch gantsch niet in eenen Robefpierrotfchen Styl en vlak tegen deszelfs onberaadene We>fpraak) „ dat de Re„ publiek GENUA zich enkel lydelyk gedroegen had, en „ in geenen deele de Neutraliteit jegens Frankryk Jtad ge* „fchonden;" — Voorts in eenige Artikels vastftellende,

dn de Tradaaten met GENUA getrouw zouden „ worden onderhouden, de Renten betaald, de Cora„ mercie gehandhaafd enz."

Zodat nu GENUA, door deeze uitdrukkelyke Verklaaringen der beide Partyen, by 't eindigen van dit jaar op eenen voet geraakte, van dus verre by zyne NEUTRALITEIT behouden te kunnen blyven.

En aldus had de omzichtig.3 Staatkunde des Genuee' fchen SENAATS, Qmet alle haar Gedraal) nu ook dea hoogen roem en het byzonder genoegen van gelukkig tusfchen de wederzyds dreigende klippen dus verte door te ftevecen,

K Ver.