is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man, uitgegeeven door het departement van Stad en Lande, behoorende tot de Maatschappy tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEEKBLAD

VOOR DEN ZOO GENAAMDEN

GEMEENEN MAN.

No. 10.

GESPREK VAN EENEN DORP-PREDIKANT MET EENEN LANDMAN OVER HET WEEKBLAD

J-Je Predikant. Zoo Vriend ! zyt gy reeds uit de

»tad te rug gekoomen. Was 'er ook wat nieuws?

üe Landman. Domme! ik ben by uwen Boekverkooper geweest, en heb hem, op uw verzoek, gevraagd naar de boeken, welke gy by hem belteld hebt. ny lieert my eemgen daarvan voor u medegegeeven en gezegd dat 'er een Weekblad voor. den gemeenen man uitgekoomen is, waarvan hy my een paar Nummers om ze u te laaten zien, by de boeken ingepakt heeft. Ik heb in de Stad over dat Weekblad ook hooren fpreeken, en men heeft my verteld dat er tets in ftond over St. Nikolaas, en over eenen boeren-ar oetder, die van geen leezen en fcbrijven hield} maar met een lange neus 'er afgekoomen is. Dat is het nieuws, dat ik weet. Over de couranten wierd ook gefproken; doch men wordt aan de vernaaien van doodjaaan zoo gewend, dat men 'er haast niet meer op let.

Predikant. Ik bedank u voor uwe moeite. Gaa zitten nrT,d,man' Maar Dominé! wat beteekent dat, een IVeekblad voor den gemeenen Man ? wordt dat gefchreeven voor gemeene fechte Menfchen ? Die zullen het aog veel minder leezen willen dan den Bibel. Of zal het dienen voor gemeene arme Menfchen? Wel lieven tyd! die kunnen immers meest allen niet leezen.

K prt.