Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegenwoordige Staat

cr?"ÏbR ' hangende, geenen regtsdwang över bedien* enz. den van de Generaliteit , 'in zaken het waarnemen van derzelver ampten rakende, konde toeftaan , zonder gevaar te lopen van den weg te banen, waar door men by tyd en wyle zelfs de eerfte Minifters van de Generaliteit, op het ééne of andere voorwendzel, zoude kunnen in regte betrekken en in verzekering ftellen.

Beide gevallen te zamen veroorzaakten, dat 'er eene Kommiffie benoemd wierd , om dit ftuk te onderzoeken , en deze bragt in 't voorjaar van 1730. eenen voorflag ter tafel, waar van de hoofdzaketyke inhoud deze was : dat de Afgevaardigden, zo ter vergadering van de Algemeene Staten zelve , als in alle de Generaliteits Kol■ legien, alleen te regt geileld zouden worden in de Provincie , uit welke zy gezonden waren; dat de Griffier en de overige bedienden van Hunne Hoog Mogendheden, in het ftuk hunner bediening misdryvende, te regt zouden liaan voor dc Algemeene Staten zeiven , of voor zulk een geregtshof als dezen daar toe zouden verkiezen ; en dat deze verkiezing aanllonds behoorde te gefchieden en op 't Hof van Holland te worden uitgebragt : doch geene Provincie was 'er , aan welke deze punten in hunnen ganfchen omvang behaagden , en fchoon de voorflag naderhand nog één en ander maal verplooid wierd, en de raadpleegingen daar over nog meer dan zeven jaaren duurden , was de verfcheidenheid der gevoelens te groot om tot afdoening

te

Sluiten