is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 Tegenwoordige Staat

„ drincken gebrouwen fullen „ van den impoft vry fyn, „ ter oorfaken , dat van 't „ brouwfaet weer het ter mo(k) „ len gebracht wortt betalin» ge" gedaen is (k)." oei.'1597. Inmiddels bleef de opaccys in Zalland en Vollenhove geheven worden ; en toen men , na verloop van ettelyke maanden , befloot , de verpagting van de gemeene middelen in Twente te ftaken , werd hier ook dadelyk die opacc37s ingezie boven voerd (1). Deze derhal ven , en de imb1, a°3- poft die onder de gemeene middelen op de lyft ftond , waren niet alleen oorfpronglyk onderfcheiden » maar werden ten dien tyde nog befchouwd als elkander uitfluitende ; op hoedanig begrip , ook voor dat men de opaccyzen ten platten lande ingevoerd had, gegrond was de verklaring , welke de meerderheid der Staten in den jare 1592. deed , dat de verpagting van de generale middelen geenen aanvang nemen kon, voor dat de pagt van de ftedelyke accyzen ware ten einde gelozieC boven Pen (ra)« Dan deze denkwyze hield niet bi. 196. lang aan , want naderhand , en wel, indien wy ons niet bedriegen, aanftonds by de eerfte algemeene invoering van de generale middelen in deze Provincie, welke met het aflopen der vorige eeuw gebeurde (20) , bleef de opaccys te gelyk

met

(20) In de Refol. van Ridd. en Sted. van den 16. Maart iöco. wordt van de aanftaande verpagting van

den