Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

514 Tegenwoordige Staat

iinoro- voordeed, werd aangeflagen : en indien <"'LD' 'er een weg te vinden ware , om aan baatzugt en eenzydigheid in het doen van de uitzettingen den pas af te fnyden , zoude het miffchien niet zo vreemd zyn te beweeren , dat dezelve de voorkeuze verdiende boven alle andere foorten van belaftingen. Geen impoft kan 'er beftaan, waar van de inzameling eenvouwdiger en minder koftbaar zyn zoude ; geen impoft kon beter zodanig worden ingerigt , dat zy , die boven 't bare noodwendige om te leven niets bezitten , ook niets betaal¬

den ; en de lchadelyke invloed der meefte fchattingen , ter verhoogïng van dagloonen en pryzen der waren , was by deze weinig te vreezen. Dan het is hier de plaats niet om ons in dit onderwerp verder in te laten , en daarom gaan wy liever over om te zien, op welke wyze thans , terwyl wy dit fchryven , dit middel worde geheven.

Reeds vele jaren herwaards is dit op dien voet gefchied, dat hetzelve, zo wel als dat van den jare 1621, den eigenlyken naam van Hoofdgeld dragen kan ; doch daar toen de ouderdom van zestien , en naderhand die van twaalf jaren ten perk gefteld was , waar by ieder aan de betaling onderhevig werd , is tegenwoordig niemand hier toe verpligt, dan die volle zeventien jaren vervuld heeft. Ook zyn 'er andere uitzonderingen buiten die van jongheid, gelyk béft uit de woorden zeiva

Sluiten