Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van OVERYSSEL. 51S

ve der Ordonnancie QO kan gezien wor-HooF*

. GELBi

den.

„ Van dezen Impoft zal niemand vry i, ofte exemt zyn , als vreemde Lieden s „ die geene vafte wooninge in deeze Provincie hebben , Kinderen onder de zeventien jaaren , oude Perfoonen boven „ de zeventig jaaren , welke het zelven om Gods wille zullen begeer en , Krygslieden in de Provincie Guarnifoen houdende , met haare Vrouwen , Kinde,, ren ende geheele Familien ; dog daar ,, onder niet begreepen Officieren ende haare Familien , tot Vaandrigs incluis, ,, wezende Ingezetenen van deze Provincie , en in dezelve aótueel woonendes ,, Voorts zullen hier van ook mede exj, empt zyn die geene, zo tot hier toe ,, Almoeffen hebben genoten , als mede 3, alle Gafthuizen , Leprooshuizen, Wees,, huizen ende andere diergelyke van Al,, moeffen levende , als mede de apoinc* tés."

Gelyk de bepaling van den ouderdom j zo is ook die van de op te brengen fomme verfchillende geweeft in onderfcheiden tyden. Zedert den jare 1765 geeft iedef perfoon zesendertig ftuiver. Te voren $ en wel, zo wy meenen, van den jare 3741. af , had men agtenveertig ftuivei' K k % moe-

(12) Deze is ingevoerd by Püblic. van R. en Sti van den 18. Apr. 1765. en ten aanzien van de redemtien by JMotific. der Gedep. Stat. van den 12. Nt* vemb. 1765. eniger mate veranderd, Zie d# Hiiifu Jaerlwken van 1765. bh 25G. tn 632,

Sluiten