Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

513 Tegenwoordige Staat

Hoofu- namelyk op den eed by het aanvaarden WM'' hunner regeering of bediening gedaan ,

ende by de geaucforifeerden van dezela, ve Magiftraaten , voorts Volmagten , „ Gezworens , Zetters , Seftienen , of

andere Opzienders der Kerfpelen , op 9, den eed daar toe voor dezelve Magi3, flraten , Schouten of Richteren af te „ leggen ; dat namentlyk dezelve opfchry3, vinge zouden doen of airede hadden „ gedaan naar haare befte wetenfchap en 3, in conformiteit dezer ordonnancie op ,, het Hoofdgeld geëmaneerd , en daar j, van niemand zouden allaaten of hadden s, afgelaaten , uit wat oorsake het ook a, mogt zyn , welke daar op ingevolge 3, deeze ordonnantie behoorde te worden „ geplaatft ;" met byvoeging , dat de dus opgemaakte Regifters alle jaaren door 3, de refpeótive Magiftraten of derzelver 3, geauéïorifeerden en Schouten en Richte-

ren met adfiftentie als boven op den 3, voornoemden eed zouden worden ge3, revideert naar exigentie van zaaken." Ten zelfden tyde verminderde men het hoofdgeld , gelyk ftraks gezegd is , van agt tot op zes fchellingen , in de niet onredclyke verwagting , dat dit verligten van den laft eene grooter bereidwilligheid tot de betaling zoude voortbrengen , en dus eene naauwkeuriger opgave bevorderen : maar de uitflag beantwoordde liegt aan de opgevatte hoop ; want fchoon men by de tweede telling de lyften wel eenigzins VüfrgrqQt vond , verviel dit voordeel weder-

Sluiten