Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 )

is, dan wordt hy zeer ongelukkig, en alle zyne onderneemingen gaan den kreeften gang, of achter uit.

V. Alle deeze Hellingen verdienen onder de fabelen 'en oude wyyen praatjes geteld te worden. Niemand word gelukkig of ongelukkig, omdat hy onder deeze of gene tekenen van den dierenkring geboren is.— Maar Hy, die verftandig handelt, zyne zaaken wel in acht neemt en vlytig is in zyn beroep, heeft zegen en voorfpoed van God te verwachten , al honden 'er tien Kreeften op zynen Geboortedag.

H. Wat houdt Vadei dan van den honderdjaarigen Almanak, waarin geleerd word, wat de Planeeten op onze aarde werken, en wat van een menfeh, die onder de regeering van deezen of genen Planeet geboren is, worden zal.

V. Ik houd deezen Almanak ook voor eenen Aartsleugenaar, en verwerp dus alle zyne domme en dwaaze {tellingen. De Planeeten hebben met onze aarde met te doen, en dus niet den geringften invloed op ois geboorte jaar; maar al wat daaromtrent geleerd word, behoort mede op de lyst van ongerymdheden en beuzelingen geplaatst te worden.

W. Zoo is dan de beroemde honderdjaarige Almanak ook al een leugenzak?

V. ja volkomen: Elk die maar zyn gezond menfchen verltand wil gebruiken, zal dit moeten toeftemmen. Denkt maar zelve eens een weinig na, kinderen! Om dat by voorb. Mars van de oude heidenen voor den God des oorlogs en der tweedragt gehouden wierd; zoo zullen alle kinderen, welke onder deezen Planeet geboren worden, ook genegen zyn tot grimmigheid, geweld en wraakzucht. Wat dunkt u; kan 'er wel een laffer (telling bedacht worden? en ftrydt zulk eene onderltelling ook niet eenigzins tegen den Godsdienst? En oniNj hiervan wat nader te overtuigen, zal ik u wederom' eene Hiftorie verhaalen, welke ik onlangs in een bo'A geleezeu heb, indien gy dezelve aauhooren wilt.

H. en W. beide. Zeer gaarne, Vader! want wy hooren graag historietjes vertellen.

V. Luistert dan toe: ,, Een zeker man las op den „ geboortedag van zynen zoon in den Almanak, dit volD 3 „gen-

Sluiten