is toegevoegd aan je favorieten.

Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man, uitgegeeven door het departement van Stad en Lande, behoorende tot de Maatschappy tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 199 3

en goederen, zoo veel zy kan, te bezorgen, eïscht de dankbaarheid, de aanminnigfte deugd in 's menfchen karakter, dat gy dag op dag in uwen arbeid vlytig en werkzaam zyt. Nog meer, byaldien de Neêrlanders ledig willen zyn en niet gelyk hunne Voorouders Tykdpm en welvaart met jhet zweet van hun aangezigt willen kóopen, zullen zy welhaast de rampzalige gevolgen van hunne luiheid gevoelen, door gefamenlyk een prooi der wateren te worden. Zo nu eens de boeren hunne fchtippen wegfmeeren en 's Lands dyken lieten verworden, moesten immers noodwendig alle landen by het minfte aanwas eu geweld der zeeën en rivieren overftroomd geraaken. Indien de boeren, om by deeze klasfe van menfchen maar te blyven, eens hunnen arbeid ftaakten, indien zy geen koorn meer zaaiden, geen hooi meer inzamelden, geen aardappels, boonen, en andere groenten meer plantten, indien ... doch dit is reeds meer dan genoeg, om u te vraagen, waar gy in dat geval uwe kleederen, melk, boter, kaas, vleesch en andere eetwaaren van daan zoudt krvgen, en of gy niet van honger en gebrek zoudt moeten omkomen? Ja, lieve Leezers! dat zoudt gy zekeriyk. Voegt nu alle deeze dingen by elkander, en ik ben verzekerd, dat gy zult moeien zeggen, ,, het is waar, om een „ vrolyk en genoeglyk leven te hebben, moeten wy

arbeiden en onze gezondheid in acht neemen.

Ten vierden is er geen beter middel om tyd en verdriet uit te winnen, dan orde. Een man, die alles in de war maakt, heeft veel meer tyd en moeite van nooden om zyn dagelyks werk te verrichten, komt altyd achter aan, en heeft nimmer gedaan werk. Zo men geregeld leeft, kan men oneindig meer op den dag afdoen, heeft men veel gemaklyker arbeid, kan men buiten fchade eens een uurtje rusten en men is verzekerd om, zonder iets te vergeeten, alles op zyn tyd te zullen verrichten. Onze goede franklin zegt: „ arbeid terwyl de luiaard rust, dan zult gy koorn te „ koop hebben en nog overhouden. Gy hebt zoo „ veel te doen voor uw vaderland, uw huisgezin, en *» 11 zeiven.' Staa's morgens met den dageraad op en ,, laar de zon, op de aarde nederfchouwende, niet „ kunnen zeggen: zie daar een luiaard, die flaapt!"

Gy