is toegevoegd aan je favorieten.

Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man, uitgegeeven door het departement van Stad en Lande, behoorende tot de Maatschappy tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( aa6 )

ANTWOORD OP DEN VOORGAANDE N.

Geachte Vriend! De Aarde is vol van de goedertierenheid des Heeten ' Gods goedheid en barmhartigheid zyn alle morgen nieïtw C)1'-^ Wanneer ik in den blyden morgenftond, li een' lieve! flftap genooten te hebben, myne oogen Opflaa, zie ik my reeds op nieuw door duizend goedertierenheden omringen! ook den ganfchen dag overlaadt de Alzegertaar my met zyne gunstbewyzen. — Moet de overweeging van zoo veele verbeurde , en foms onverwachte zegeningen, geen dankbaar vergenoegen baaren? — Ontevredenheid onder dit ailes , doet ons het waare genot van het goede misten; verhindert ons, om onze verfchuldigde dankbaarheid aan den God onzes levens en onzer goedertierenheid te betoönen, en maakt ons ongeichikt, om aan het oo$r merk te beantwoorden, waar toe de algoede Schepper ons hier op aarde geplaatft heeft, 'tls zoo, tgaat met ons niet altvd voor den wind; er zyn tegenheden en rampen,, die ons foms min of meer treffen; maar ook die gaan -verzeld met veele inmengfeis van barmhartigheden: wat zeg ik? zy zyn heilzaame geneesmiddelen , om ons van zedelyke ongefteldheden te geneezen; zy maaken ons meer vatbaar voor 'twaare genot van 'tgoede: want onder onafgebrokenen voorfpoed worden wy ligt ongevoelig. .

Dat het onze pligt zoo wel als ons geluk is, vergenoegd te leven, hier van zyt gy zoo wel als ik overtuigd; maar gy wenscht de middelen te weeten, door welke ik myne vergenoegdheid bevordere: de zucht om myne medemenfchen nuttig te zyn, laat niet toe, om u "deeze begeerte te weigeren. .

Ik heb voor my zeiven eenige Regelen ontworpen, die tot bevordering van het vergenoegen my zeer noodig en nuttig fchynen: deeze ftel ik my geduurig ter beoefening voor; en ik bevind er my wel by. DezelTe wil ik nu aan u mededeelen.

i. Vesüg uwe aandacht meer op het gene gy hebt, dan ep het gene gy mist. ^

(*.) Pf' tt-5b'.K/a*£l' 3:23.