is toegevoegd aan je favorieten.

Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man, uitgegeeven door het departement van Stad en Lande, behoorende tot de Maatschappy tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 230 5

nderen (heilzaam is', geeft een edel genoegen. Goede boeken te leezen moet ten dien einde vooral niet verzuimd worden. Met deezen regel is de volgende nauw verbonden.

7. Tracht altyd naar een goed geweeten, door uwen pligt in alles getrouw waarteneemen.

Me: een knaagend geweeten kan geen waare zielsrust beftaan, en zonder die kan men geen genoegens fmaaken; zelfs niet in de gelukkigfte omftandigheden. Maar als het geweeten ons niet van opzetlyke ondeugden of pligtverzuim befchuldigt; als er kalmte in ons hart huisvest, dat geeft een genoegen waar tegen niet? kan opweegen.

8. Vestig, in het toekomftige, uwe aandacht niet tc veel op het kwaad, dat u mogelyk overkomen kan» Vertrouw uw lot aan Hem die 'f heelal regeert.

Indien wy daar voor vreezen moesten, wie kon dan één oogenblik gerust leeven? want wat is er nier al mogelyk'i Het goede kan ons even zoo mogelyk overkomen, indien voor het eene geen meer waarfchynlykheid is dan voor het andere.

Doch om alle deeze grondregels , ter bevordering van myne zielsrust en vergenoegen, uit te oefenen, en inzonderheid de twee laatften, zie ik geen kans, zo er nog niet één bykomt: en die is,

9. BEOEFEN STEEDS DEN GODSDIENST VAN JESUS,.

Die Godsdienst wyst ons den weg aan tot waare zielsrust en inwendig vergenoegen.— Die leert ons, alle dingen naar haar juifte waarde te fchatten; geeft de beste voorfchriften tot deugd — fpoort ons ten fterkften aan om haar te betrachten; ——» wyst ons den weg aan om hier toe in ftaat geftcld te worden; —— biedt geneezenden balfem voor de fmertlyke wonden van t bloedend geweeten; — ja die leert ons, op Gods viderlyke voorzorg te vertrouwen; ons lot met gerustheid aan Hem over te geeven, die alles met wysheid en goedheid beftuurt, ten beste van zyne verëerers; en die eenmaal zal, (wat er ook gebeuren moge,)

Aan alle hunne zaaken Een heuglyk einde maaken.

Zie