Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door welke zy, des noods, de bewerkte zaaken beter koop dan anderen, die op den ouden voet voonwerken, kunnen leveren en daardoor veel meerder aftrek van dezelve hebben. Een Boer by voorbeeld, die op de natuur V211 zynen grond en op de ligging van zyn land let, zal beter Hagen' in het aanleggen van zyne gronden tot bouw- of weiland, hy zal met meerder vertrouwen deeze of gene gronden op de voegzaamfte wyze weeten te beploegen en onderfcheidene zaaden op de gepaste tyden uitzaaien, dan een ander, die flech's naar 'tgene hy geleerd heeft, of naar het doen zyner nabuuren zal handelen. Een oplettend Timme man zal niet alleen een beftek van een gebouw maaken naar de regels der kunst, die by geleerd heeft; maar zal daarenboven acht fjaan op de ttandpiaats van heigebouw, op het voordeeligfle gebruik van den grond, en op de bekende begeerte van eigenaar of gebruikers: daar een onoplettende alle deze belangryke maatregelen niet zal weeten te vereenigen en alzoo een gebouw zal daarfteileu, waar van men de gebreken, of aanftonds by de voltooiing, of , een wyle daar na ontdekken zal. Schoen en Kledermaakers, die niet letten op de veranderingen van den fmaak in het algemeen , en alleen hun roem (lellen in deugdzaam en welpasfend werk te maaken, zullen in- yergeetcnheid geraaken by die hunner klanten, welke aanhangers van de mode en algemeenen of byzonderen fmaak zyn. Een Fabrikant, die alleen weet, wat tot het maaken van goede deugdzaame ftoffen behoort, en niet opmerkt, dat die zelfde foorten door anderen met beter zwier, meerder glansen ooglykheid, in ruimte afgeleverd worden, zal voorzeker agter af raaken en zyn aftrek zal, hoe langs zoo meer, „fterk verminderen. Schippers of Voerlieden, die niet oplettende zyn op de toevallige omftandigheden, waar in zy fomwylen geraaken, ftaan bloot aan veele gc-vaaren, en ftorten zich in ongelukken, welke opmerkenden weéten voor te komen of te ontduiken. Leeraars van den Godsdienst, die in hunne verklaaringen niet letten op tyden , omftandigheden , zeden en aart der taaien, maaken dikwerf, met eene vertooning van geleerdheid, een belachlyk figuur en heel verkeerde toepasfingen, daar anderen, die daar opletten, verftaanE e a baar

Sluiten