is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man, uitgegeeven door het departement van Stad en Lande, behoorende tot de Maatschappy tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V * j, U *>Jk ..." gefielde menfehen, 'tzy zy meer of minder kundig err geoefend zyn, riet-op, -om hen op eene zoo wei iioogft genoegelyke a!s"hutr1ge %ze-vóor elkander ouderling te doen verkeereu, en zich in hunne \niei:dfchappelyke byceiikomUcn. met zoodanige ge (Wekken or.dcrüag bezig te houden , als den ledelykeu menfche pasfen en volmaakt waardig zyn!

Neemt dan dit met my in 'acht, myne Vrienden! tracht in uwe gezellchanpen, zoo veel mogelyk , de bekwaame gelegenheden tot het onderbonden van zoodanige gefprekken waarteneeracn: brengt , zoo veel gy kunt, het Uwe toe, om zinderen aangenaam én fmaaklyk te maaken ; g'ee't alzoo daarin ren goed eu loffelyk voorbeeld aan uwe vrienden.., aan uwe bekenden ,• maar votiTat'aan uwe kinderen; zoo zuh Gy cp eene roemwaardige wys aan uwe beflemming hier op aarde, aan die verpügtingcn voldoen, die den'mensch', als een gezellig wezen , voernaamtyk zyn opgelegd , en dehi der beste middelen, ter verücbtinge en verbèteringe uwer medemenfehen , en ter bevorderinge van hun waaragtig bul ui tyd en eeuwigheid in 't werk ftelieu.

ÓVER HET KIER ALS VOLKSDRANK BESCHOUWD.

■ Het zal u, waarde Leczers! niet onaangenaam, en welügt. kan het u zeer nuttig zyn voor uwe gezondheid en ter wegneeming van ongegronde vooroordeeic.n , dar wy u eens onderhouden ovu; den alleroudflen Vaiicrlandfclicn drank, het F.ier naamlyk, maar over welks nut of nadeel, als Volksdrank, "thuns zeer verIchiliende denkbeelden onder her algemeen heerfchen, terwyl ik toch meen, dat, by eene oplettende beoordeehug van dien drank, zoo veel onzekers geen plaats zal vinden. Laaten wy ten deezen einde beginnen met eene korte befchouwing der bereiding en beftanddeelen van het Bier, om daaruit over deszelfs aart en werking acht en grondig te kunnen oordeelen. , Het Bier is eene overoude Volksdrank, welke by J * * "' . on- ,