is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man, uitgegeeven door het departement van Stad en Lande, behoorende tot de Maatschappy tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9- )

ooryzer, cn een zilveren beugel had Ag>tft,!fa$i reeds gegeeven. Een zangen (donker paars) greinen jak en Tok was reeds in de maak. Een wit bont f'crioet (voorfchoot) esrj dqek met een' breeden zqórn, een 'fyne gazen hullé, een baptisten ondermuts met een zwiert, ge kant waren reeds ftj.eftetd. Daarenboven had Al&rf haar een paar houthakte fcboenen gemaakt- zoq a s 'er in het ganfche dorp niet waren. De maaker zelf kon 2icli niet begrypen, hoe hyj ze zoo mooi en netjes gekreegen had.

Al het goed klaar en de jonge luj reeds uitgekondigd zynde, wierd ook met der hqast de dag vnsrgefteld, waarop zy voor den predikant zouden verfirhy»en-

Ik wil we] bekennen, myne Leezers! dat ik niet jn ftaat ben, om u rechtte vertellen, zoo nis her behoort, hoe gelukkig het lieve paar was. Zy. die zelve in die omftandi'gheden geweest zyn , zullen het beter kunnen gevoelen , dau ik uitdrukken. Zv waren zoo recht yoor eikanderen gefchikt. 'Wat de eene wenschte , wensch'e de andere ook. Wat de eene gevoelde, gevoelde de andere ook. Zy hadd-n geene neigingen, pf zy konden ze vervullen. Hunne lefde was eenvoudig, onfchuldig en deugdzaam A'kert was alles. Voor Jantje en Jantje, was alles voor Albert. Zy hadden zich zoo recht — zoo innig hef. en geen mensen, kon vergènoegder zyn, dan zy. —~

Maar V wat gebeurt'er? 'Styntje Scbe<ptong kwana net op den avond voor dep, trouwdag de jong* bruid eens aanfpreeken, eenige oógenblikken na datAlbert, die nog handen vol werks had, om alles voor den' volgenden dag in orde te brengen, haar verlaaten had. Ten nauwften gerekend , wns Sfymje nog een halve Nicht van Jantjt Vrolyk maar niet in het bloed: want de tweede vrouw van Jantjes Grootvader was eene yolle Moei geweest yan Styntje. Scberptong. Dit wyf 5JU wa§ eene k vaadfpreekfter van het eerlle foort. Zy was eene oude vryster en had in haare irugd zeer oneerbaar geleefd. Maar ouder ep Ielyker geworden, befloot zy, om zich voor vroom uitte geeven, en toe» had zv aliyd des zondags dq) eerlle plaats onder den preêkftoel. Haare ouders hadden haar een nattig ca-

pi-