is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man, uitgegeeven door het departement van Stad en Lande, behoorende tot de Maatschappy tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 197 )

maakt het zoo veel mogelyk bekend met den zegen der werkzaamheid! Alle nunfchen in de maatfchappy moeten hier toe medewerken; zelfs in het geeven van aaïmoesfen moet men de üfterfte omzigtigheid betrachten — milddaacfigheid kweekt dikwerf Luiheid.. Het is ook de pligt van dc Beiïuurdcrs van' een Volk hunne oplettendheid op dit gewjgtig (lukte vestigen, en hier in hunnen veelvenn ogen den invloed te gebruiken. Zonder algcmccne arbeidzaamheid is geene algcmecne welvaart mogelyk — en dat Volk is Hechts gelukkig , dat, woonende op eenen grond, vruclitbaar door den arbeid , Bfiftuurd wordt door wyze en gemaatigde wetten, die dc vryheid verzekeren cn de nyverheid aankwecken.

IETS OVER DE EIGTGELOOVIGHEID EN II ET SCH ADELYKE DAARVAN.

Men vindt een zeker flag van menfehen in dc wereld, die zoo weinig geloof cn vertrouwen ftéllen in de kennis, die anderen, dezulken zelfs, wier woorden, ineeningen cn oordeel zy in deezen naar alle billykheid betrouwen moesten, van het beftaan. dén aart en toedragt van zekere zaaken hebben, waarvan zy zeiven onkundig zijn, en die hun vreemd voorkomen, dat zij haast niets van die natuur, noch iets in 't algemeen gelooven willen, van 't welk zy zeiven geene ondervinding hebben, ofdatzy niet met eigen' oogen zien, — veel min in zoodanig een geval naar 't gevoelen cn den raad derzulkcn ,"hoe gegrond en goed die wezen mogen, luisteren, en daarop alleen iets'onderneemen willen, 'twelk zelfs tot hun voordeel en geluk kan dienen, uit vrees, dat zy bedroogen zullen worden, en hun daarvan iets kwaads zal overkomen.

Maar 't ontbreekt ook niet aan de zulken, — ja waar worden deezen niet in eene nog grootere menigte gevonden! — die eene tegcnovergeftclde geaartheid hebben, die heel ligtgelovig zyn, en te veel vertrouwen pp de woorden en gevoelens van andere menfehen, die, door eene groote maat van nieuwsgierigheid daartoe aangezet, alles vooral gretig aanneemen, wat Bb 3 voor