Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONLUSTEjN in het VADERLAND. 231

Veelen onzer Kooplieden , tor in de maand October te vergeefsch*om Convoy aangehouden hebbende, en nu zoo klaar als de zcvn 0,*p den middag ziende, dat'alle hoope om het te verkrygen verloeren was, maakten gebruïk van de vreemde Vlag der Neutrale Moogendheden: Omtrent zestig van hunne Schepen voeren den I4<len der gezegde maand, onder de befcherming van Neutrale Vlag, en 't geleide van een Zweedsch Oorlogs Fregat van 44 ftukken, naa verfcheidene Havens van Noorwegen, Zweeden, Deenemarken en de Oostzee, Routmoedig uit Texel, zonder zich aan Rormagtig weder, verleiding van ftroomen, lange nachten, en alle die andere, zoo luid uitgekreetene gevaaren, te bekreunen. Eer zy nog de hoogte van de Doggersbank bereikt hadden, ontmoetten zy den Commodore Stewart; die, met eenige Oorlogfchepen op hen aanhoudende, hen wilde ophouden en onderzoeken; doch de Kapitein van 't Zweedfche Fregat weigerde volftrekt zulks toe te latten 1 Stewart hield af, en de Koopvaarders vervolgden hunne reize.

De Koning van Engeland, hier van kennis bekoomen hebbende, beklaagde zich over dit gedrag des Zweedfchen Kapiteins by den Koning van Zweeden , voorgeevende , dat het Verbond der Neutraliteit zulk een onderzoek toeliet. Maar de Zweedfche Koning, die den aart van 't Verbond beter kende, dan de Vorst, die altoos een gezwooren Vyand van 't zelve ? 4 28-

178L

Omrrent 60 Keopvnardylchepen , vaaren in 'r. midden van Ofcuber naa de Oostzee.

Klapten des Konings van Engeland daar over.

Sluiten