Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J)e Zweedfche Gezant geeft daar kennis van aan 't Rvsfifche Hof'; en 't wordt goedgekeurd.

*%% BEKNOPTE HISTORIE der

weest was, en om de Republiek daar buiten te houden, derzelve den"Oorlog hadt aangedaan, Antwoordde, dat hy van een geheel ander gevoelen was, het gedrag van zynen Zeekapitein ° volkoomen go/d en overeenkomftig met zynen pligt, keurde; want dat alles, wat van onderzoeken in 't Verbond der Neutraliteit voorkwam , alleen betrekking hadt op Schepen , die zonder geleide van Oorlogfchepen voeren, maar geenzins op die, welke onder de befcherming van eene onzydige Vlag waren.

De Zweedfche Gezant aan 't Hof Van Rusland gaf, daar, kennis van 't voorval, van de klagten des Britfchen Konings, en' van 't antwoord, door den Koning zynen Meester daarop gegee-r ven. De Keizerin van Rusland verklaarde ronduit, dat het gegeeven Antwoord in alle opzigten overeenkwam, met het Verbond der Gewapende Neutraliteit; dat H. Majefteit in een gelyk geval, een zelfde Antwoord zou gegeeven hebben ; en daarenboven dat H. Keizerlyke Majefteit indien Engeland zich, onverhoopt, daar tegen wilde aankanten, en de onzydige Schepen onder Convoy der Vlaggen van eene der Moogendheden , door de Gewapende New traliteit verbonden, onderzoeken, altoos geneegen zou zyn, om zulks gefaamentlyk te beletten , en de Souverainiteit der wederzydfche Vlaggen te helpen handhaaven : En dat alle Rusfifche Ministers aan de Hoven der Oorlo, gende Mpogendheden bevpl zouden ontvan-

Sluiten