Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONLUSTEN ür het VADERLAND, töt

peering van Leyden ook Baa den Haag gezonden, om meer Krygsvolk; waarop de Gecommitteerde Raaden dien zelfden dag, den ïadrt buitengewoon Vergaaderde; welke Vergaadering de Prins Erfftadhbuder bywoonde, en iri welke beflooten werd, twee Escadrons Gardes te paerd naa Leyden te zenden: deezen kwamen den volgenden dag, den 13*11 aldaar, en daar mede was het oproer en alle onrustige beweeging van 't Gemeen geftild (*).

De Stad Leyden was het alleen niet, waar i zulke beweegirigen en buitenfpoorigheden plaats ; Hadden; zy werden ook hier en daar oD andere plaatfen in deeze Provintie gepleegd, en Jiepen zoo hoog, dat de Heeren Staaten van HcUnd. en WestvHesland zich genoodzaakt vonden, om op den i6 Juny eene Publicatie daar tegen tc beraamen, eh aan de Steden af *e zenden, met last om ze te doen afkondigen en aan den Procureur Generaal en ander Ge! i-echts-Officieren om ze ftibfelyfe te doen na. koomen. In de Inleiding deezer Publicatie betuigden H. Ed Gr Moog. dat zy raet het tuterfte leedweezen en de hoogfte verontwaar* drging vernoomeu hadden de verregaande tenfpoongheden, welke hier en daar binnen' deeze PrOvmtie gepleegd werden, door 'tvoé ren van oproerige gefprekken, en het houden' van Byéenkomflen, het draagen van Leuzen

vari

*? mm tm, f«4 ini ufeg iiiimót h

'ublictriè er Staaten an Hullanif*

Sluiten