is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis der tegenwoordige eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEGENWOORDIGE EEUW. 8?

vyfcig man lagen ; wordende die fterkte verrasc door een Detachement uit Oostende. In Duitschland viel geduurende deezen Veldtocht weinig van gewigt voor, doch in Italië gelukte het de Duitfchers de bezetting van het fterke Fort Philippe , na eene belegering van twee maanden, tot de overgave te noodzaaken. In Spanje wierd ook weinig van belang verricht, behalven het belegeren en verlaaten van verfcheiden plaatzen, van weerkanten.

Koning Lodewyk hield zich intusfchen bezig met alle hindernisfen, zo veel mogelyk, weg te neemen, die den vrede tusfchen hem en de Engelfchen zouden kunnen vertraagen, terwyl hy in de Nederlanden kragtige poogingen deed, om aldaar de Bondgenooten te vernederen. Thans ook ter Zee de handen ruim hebbende befloot hy tot een tocht tegen St. Jago, het voornaamfte der Kaap - Verdifche Eilanden, Waarom hy derwaards van Toulon een Esquaderzond, onder het beleid van Casfart. Deeze, eenige manfchap aan land hebbende gezet voor het Fort van Praja, veroverde het zonder een fchot te doen. Den volgenden dag verfcheen hy voor St. Jago, en bewoog door zyne dreigementen den lafhartigen Gouverneur tot de overgave, fchoon de Stad anderzins zeer bezwaarlyk te naderen was, en 'er meer dan tienF 4 dui-