is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis der tegenwoordige eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uS GESCHIEDENIS der

kanonskogel was aan ftukken gefchooten, op pieken. Lang hielden de Zweeden ftand tegen de Rusfifche benden, doch bezweeken eindelyk, zo dat Koning Karei, na dat negenduizend zyner beste Soldaaten op het flagveld waren gebleeven, ea zich drieduizend moesten gevangen geeven, met het overfchot zyner magt, genoodzaakt wierd zyn heil in de vlucht te zoeken.

< p deezen voor Zweeden zo doodelyken dag, wierden verfcheiden hunner voornaamfte Generaals genoodzaakt zich gevangen te geeven, onder ande. ren de Prins van Wurtenberg. De Czar deezen ziende naderen, meende dat het de Zweedfche Koning was, en fprong op van blydfchap, doch zag zich in zyne verwagting bedroogen. By herhaaling vroeg hy of hy zyn vriend Karei niet zoude zien, tot dat hy eindelyk vernam, dat hy het denkelyk was ontfnapt. De ongelukkige Monarch nam intus» fchen de vlucht naar den Dnieper, en gaf het bevel over de overblyfzels zyns legers aan Lo« wenhaupt, om dezelve naar de Krim te geleiden: trekkende hy zelf over den Dnieper , met een klein gevolg, naar het Turksch grondgebied, waar door hy het beter ontkwam dan zyn leger , 't welk kort daarop door Mentzikoff wierd aangetast met tienduizend Rusfifche Cavalleristen, en eenige duizenden Grenadiers , die , door de Ruiters op hunne Paarden genomen, de vluchtenden gemakke-

lyk