is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis der tegenwoordige eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEGENWOORDIGE EEUW. sa?

lyken Veldheer, de Ongeloovigen uit hunne posten te verdryven, en hen verder in de grootfte verwarring de vlucht te doen neemen. Vol» gens gewoonte, Heten zy al hunne Bagagie, Artillery enz., in den loop, met onnoemelyke rykdommen, en dertigduizend dooden , behalven de geene, die noch geduurende het ver» volgen om hals geraakten.

Dus wierd Fugenius gelukkig uit een hachelyken toeftand gered , en bragt tefFens den Turken een zo zwaaren flag toe, dat veele jaaren noodig waren om dat geleeden verlies te herftellen. De zwaare nevel, welke het optrekkend Keizerlyk leger in 't begin van den flag bedekte, bragt niet weinig' toe tot deeze overwinning. Want niet alleen wierden de Turken dus meer of min verrascht, maar ook de magtige bezetting binnen Belgrado buiten ftaat gefield, om hunne Broeders door een tydigen uitval by te fpringen , dewyl zy, van wegen den nevel, niet konden zien, wat 'er eigendyk gaande was, en lioedanige fchikkingen Prins Eugenius in zyne eigen legerplaats had gemaakt, om hen, zo zy een uitval waagden , te ontvangen. Ondertusfchen was men flegts weinig gevorderd met de belegering van Belgrado, die noch zeer bloedig fcheen te zullen worden; naardien daar eene P a be»