Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEGENWOORDIGE EEUW. 27

gustus was toegedaan, de waardigheid van Primaat op zich nam, en een Ryksdag uitfchreef, op welken meer dan 15000 Edelen virfcheeien; die, benevens de aanweezende Bisfchoppen en iVhgnaa» ten, den Saxifchen Keurvorst tot hunnen Koning verkooren. De Broeder van den Primaat, Potocki, fpeelde noch wel voor meester in het platte land van Groot en Klein Poolen: doch de Saxifche troepen noodzaakten hem eerlang naar een goed heenkomen te zien. Teffens trok de Rusfifche Generaal Lasci met een leger van vyfendertigduiz. zend man naar Dantzig om daar Staniflaus en de zynen te belegeren. Inmiddels was de Hertog van Saxen Weisfenfels naar Pozen getrokken, en had, door het bezetten dier Stad, 't den vrienden van Staniflaus onmogelyk gemaakt, om daar by hem te komen. De eenigfle hulp die hy bekwam, waren eenige Franfche benden, die zich te water naar de Stad hadden begeeven; doch met geene mogelykheid in ftaat waren hunne veel magtiger vyanden het hoofd te) bieden.

Ondertusfchen wierd de Stad niet alleen aangetast door het Rusfisch leger, maar 'er verfcheen ook eene Rusfifche Vloot op de Reede; terwyl tienduizend Saxen het Fort Weixelmunde zo vinnig aangreepen, dat hetzelve zich ras moest overgeeven. Dus waren de Dantfichers van alle kanten ingeflooten, en hadden niet weinig van de vyandelyke

kogels

Sluiten